روشنایی حفاظتی

روشنایی حفاظتی به هنگام تاریکی شب و موقعی که نور طبیعی کافی نباشدمانندهوای طوفانی ، مه ، گردوغبارغلیط که باعث کاهش قدرت دیدوتشخیص عوامل نگهبانی می شود به منظور جلوگیری از غافلگیری آنان استفاده می شود و از طرف دیگر فعالیت سارقین و افراد متجاوز را مشکل می کند وبعنوان یک عامل بازدارنده در برنامه حفاظت فیزیکی محسوب می شود،هنگامی که تامین روشنایی به علت وضعیت قرمز وخاموشی اضطراری زمان جنگ ویا قطع برق امکان نداشته باشد به ناچار پست های نگهبان ثابت ومتحرک افزایش خواهد یافت.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید