شناسایی مامورین

بدون شناسایی هیچ کسی را به منزل راه ندهید چه مامور انتظامی باشد یا مامور آب وبرق وگاز وتلفن و یا فالگیر ودوره گرد وامثال آنها  

/ 0 نظر / 92 بازدید